home

Kurz Praktická autoevaluace - základní informace

Cílem kurzu je osvojení si základních pojmů a principů autoevaluace školy, získání informací pro tvorbu vlastního hodnocení školy, vymezení indikátorů kvality pro vybrané oblasti, posouzení kvality dosažené v jednotlivých oblastech (kurikulum, vzdělávací výsledky, klima školy, materiální a lidské zdroje, management školy.) Výstupem kurzu je sestavení Zprávy z vlastního hodnocení školy.

Rozsah kurzu:

Představuje 40 hodin z toho 24 hodin prezenčního studia ve třech výukových dnech (3 x 8) a 16 hodin distančního studia. První dva dny proběhnou v termínu září-říjen 2007 a třetí den listopad 2007.

Určeno:

  • učitelům ZŠ a SŠ (předpoklad pracovní skupina z jedné školy minimálně 4 učitelé, skupiny po 15-20).

Cena:

Hrazeno z projektu ESF „Zkvalitnění a realizace studijních programů učitelů počátečního a dalšího vzdělávání zavádějících a podporujících proces autoevaluace na školách“.

Požadavky na získání certifikátu:

  • účast na dvou dnech kurzu,
  • zpracování Zprávy z vlastního hodnocení školy.

Program kurzu:

  • 1. den – Teorie autoevaluace, praktický nácvik
  • 2. den – Diskuse a dopracování Zprávy z vlastního hodnocení školy
  • 3. den - Specifické metody autoevaluace

 

Další informace Vám poskytne Mgr. Alena Matoušková, Ostravská univerzita v Ostravě, (tel. 597 091 008), e-mail: autoevaluace@osu.cz.